2018

CHEAH KENG CHAI - 2017年最高荣誉奖(得奖感言)

Tan Kok Wah - 2017年篮宝石领导(得奖感言)

Desmond Kong - 2017年钻石领导(得奖感言)

Max Pine 2017 年十大杰出领袖 - Danny Ang

Max Pine 2017 年十大杰出领袖 - Donnie Ang & Molly Choo

Max Pine 2017 年十大杰出领袖 - Eddie Tiu

Max Pine 2017 年十大杰出领袖 - Derrick Lau

Max Pine 2017 年十大杰出领袖 - Jasmine Tan

Wong Fei Chein


Max Pine Corporate Song & Dance Tutorial


Max Pine 健康资讯- Diamond Ladymax 钻石女人魅